Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

opublikowane: 3 gru 2013, 10:49 przez Bartosz Mikołajczyk
3 grudnia został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. Dzień ten ma na celu przybliżenie społeczeństwu problemów z którymi zmagają się na codzień osoby niepełnosprawne.

Zodnie z danymi z Narodowego Spisu Powszechnego w Polsce jest prawie 5 milionów osób niepełnosprawnych, co stanowi ponad 12% ogółu ludności Polski.

Naj­częst­szą przy­czy­nę nie­peł­no­spraw­no­ści sta­no­wią schorzenia na­rzą­dów ruchu, ukła­du krą­że­nia oraz scho­rze­nia neu­ro­lo­gicz­ne, uszko­dze­nia i cho­ro­by wzro­ku.

Jedną z najbardziej znanych organizacji wspierających osoby niepełnosprawne jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  którego zadaniem jest aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej.

http://www.pfron.org.pl
Comments