Asystent osoby niepełnosprawnej - informacja o zawodzie

opublikowane: 16 lut 2016, 09:13 przez Bartosz Mikołajczyk   [ zaktualizowane 16 lut 2016, 09:13 ]

Informacja o zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej


Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest zawodem nowym w obszarze pomocy społecznej. Historia jego powstania sięga roku 2001, gdy rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej został wpisany do systemu kształcenia. Celem głównym działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości. Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne. Zakres działań zawodowych asystenta wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem niepełnosprawnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy oraz zdolności negocjowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego, organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.


CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji;

2) świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3) wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;

4) motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.


Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej:

- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ);

- efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(Z.c);

- efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej.


Tekst pochodzi z programu nauczania zawodu Asystent Osoby Niepełnosprawnej:

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/AON_341201_program_P_20120524_MS.pdfAsystent Osoby Niepełnosprawnej w klasyfikacji zawodów:

34 - Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny
341 – Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii
3412 – Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
341201 – Asystent Osoby Niepełnosprawnej s


Kwalifikacje: Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej.


Kształcenie trwa 1 rok (2 semestry).


Kwalifikacje Asystenta Osoby Niepełnosprawnej związane są przede wszystkim z umiejętnościami opiekuńczymi i pielęgnacyjnymi. Uzupełnione są one również o terapię zajęciową, integrację osoby niepełnosprawnej ze środowiskiem lokalnym, pisanie wniosków o usunięcie barier architektonicznych z funduszy PFRON, uzyskanie dodatkowego wparcia instytucjonalnego, prawa osoby niepełnosprawnej i inne. Asystent Osoby Niepełnosprawnej umie również ocenić stopień niepełnosprawności i scharakteryzować rodzaje niepełnosprawności sensorycznej, fizycznej i psychicznej. Pomaga również w przyjmowaniu leków przez osobę niepełnosprawną.


Zawód ten przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które chcą pomagać osobom niepełnosprawnym. Zdobyte umiejętności będą przydatne w opiece domowej jak również placówkach terapii zajęciowej, organizacjach pozarządowych, świetlicach terapeutycznych, ZOL i innych placówkach nakierowanych na pomoc osobom niepełnosprawnym.

Comments