Najnowsze wieści

Tutaj znajdują się wiadomości odnośnie wydarzeń związanych z zawodem opiekuna medycznego ale także wszystkie ważne wydarzenia dotyczące promocji zdrowia, polityki społecznej, ekologii itp. 
Jesli wiesz o ważnym wydarzeniu, problemie czy wynikach badań i chciałbyś je tutaj umieścić - skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

Zgłaszanie nieprawidłowości w podwyżkach

opublikowane: 26 lip 2021, 11:40 przez Bartosz Mikołajczyk

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw wynagrodzenie opiekuna medycznego powinno zostać podwyższone do kwoty 3772 zł brutto.

Zgodnie z napływającymi sygnałami większość pracodawców stosuje się do treści ustawy.

Niestety zdarzają się wyjątki.

NFZ udostępnił specjalny adres mailowy do zgłaszania tego typu nieprawidłowości. Prosimy o przesyłanie bezpośrednio do NFZ wszelkiego rodzaju sygnałów.

Adres to:  medycy.place@nfz-MIASTO.pl (MIASTO należy zastąpić miastem właściwym dla oddziału wojewódzkiego).

Projekt "Strategii rozwoju usług społecznych"

opublikowane: 1 lip 2021, 11:54 przez Bartosz Mikołajczyk

Na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej opublikowano projekt "Strategii rozwoju usług społecznych", dokumentu strategicznego dotyczącego deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce.


Wszelkie uwagi dotyczące projektu prosimy o przesłanie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych - www.opiekunmedyczny.org

Projekt polityki publicznej

opublikowane: 1 lip 2021, 11:49 przez Bartosz Mikołajczyk

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”.


Wszelkie uwagi do projektu dotyczące opiekunów medycznych można zgłaszać do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych  - www.opiekunmedyczny.org

Nowa podstawa programowa

opublikowane: 18 cze 2021, 13:32 przez Bartosz Mikołajczyk

Dziś opublikowana została nowa podstawa programowa.

Na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych można zapoznać się ze zmianami: http://opiekunmedyczny.org/nowa-podstawa-programowa-2/

Pełen tekst Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2021 poz. 1087) (strony 90-108) dostępny jest na stronie:

Lipcowe podwyżki

opublikowane: 18 cze 2021, 11:52 przez Bartosz Mikołajczyk

Kopiowanie tekstu możliwe wyłącznie z podaniem źródła.

Prezydent podpisał 17.06 ustawę o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw czyli ustawę regulującą minimalne wynagrodzenie w podmiotach leczniczych. W ciągu najbliższych dni ustawa powinna zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie z dniem 01.07.2021.

Odpowiadamy na najczęstsze pytania związane z nowelizacją ustawy:


Co to oznacza dla opiekunów medycznych?

Od 1 lipca 2021 minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla opiekunów medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych nie będzie mogło być niższe niż 3772 zł brutto.

Opiekun medyczny został umieszczony w grupie 10 (inny pracownik wykonujący zawód 
medyczny inny niż określony w lp. 1–9). Wskaźnik do wyliczenia wynagrodzenia wynosi 0,73 * średnia krajowa (z roku poprzedniego).

Kogo obejmuje ustawa?

Ustawa obejmuje każdą osobę zatrudnioną w podmiocie leczniczym.


Co z kolejnymi latami?

Zgodnie z ustawą co roku, 1 lipca pracodawca musi podwyższyć kwotę wynagrodzenia do kwoty wyliczonej zgodnie z załącznikiem (czyli 0,73 * średnia krajowa z roku poprzedniego). 

Opiekun medyczny nie jest wymieniony w ustawie?

Jest. Ustawa obejmuje każdego pracownika, jednak tak jak i wiele zawodów opiekun medyczny nie został wymieniony z nazwy, jednak opis grupy jednoznacznie sugeruje, w której grupie się znajduje.

W mojej placówce opiekun medyczny nie jest uznany za zawód medyczny.

Opiekun medyczny jest zawodem medycznym, co wielokrotnie potwierdzało Ministerstwo Zdrowia. Zachęcamy do zapoznania się z interpretacją MZ dostępną na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych: 

Czy ustawa obejmuje tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę?

Zgodnie z Art. 2 pkt 3. pracownik wykonujący zawód medyczny:
a) osoba wykonująca zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, która jest zatrudniona 
w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym

Dlaczego ustawa nie obejmuje opiekunów medycznych zatrudnionych w DPS?

Gdyż DPS nie jest podmiotem leczniczym, a częścią systemu opieki społecznej. Ustawa nie może regulować czegoś więcej niż to co określone w tytule. Zatem wynagrodzenia dotyczące systemu opieki społecznej powinny być regulowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej .

Czy podmioty lecznicze to tylko szpitale?

Nie, również ZOL, ZPO, hospicja, sanatoria oraz inne podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Czy coś trzeba zrobić by otrzymać podwyżkę?

Nie. Pracodawca powinien zawrzeć porozumienie ze stronami uprawnionymi w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy lub w przypadku braku zakładowej organizacji związkowej, zawiera porozumienie z pracownikiem wybranym przez pracowników 
podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów. Jeśli nie zawrze porozumienia może podwyższyć wynagrodzenie w formie zarządzenia.

Czy pracodawca może określić wynagrodzenie w kwocie niższej niż wynikająca z ustawy (3772 dla opiekuna medycznego)?

Nie. Może określić wyższe wynagrodzenie zasadnicze, ale nie może być niższe niż kwota wynikająca z ustawy.

Czy pracodawca może wliczać dodatki tak, by osiągnąć kwotę z ustawy?

Nie. Jest to wynagrodzenie zasadnicze, zatem jest to to wynagrodzenie, które wpisane jest na umowie i od którego wyliczane są wszelkie dodatki. Zatem opiekun medyczny bez żadnych dodatków będzie zarabiał nie mniej niż 3772 zł brutto, osoby z dodatkami 3772 zł brutto + dodatki wyliczone od tej kwoty.

Co jeśli pracodawca nie wypłaci takiej kwoty?

Na początek zalecamy więcej wiary w pracodawców :) Warto wstrzymać się z wszelkimi działaniami do sierpnia, kiedy powinno być wypłacone pierwsze wynagrodzenie zgodnie z nowelizacją ustawy. Jeśli jednak pracodawca nie zwiększy wynagrodzenia to taką sprawę należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy.

Jaką kwotę otrzymam na konto?

Zakładając pracę w jednym miejscu, osoby która ma powyżej 26 lat na konto powinna zostać przelana kwota 2 746,92 zł.

Krajowy Plan Odbudowy a opiekun medyczny

opublikowane: 18 maj 2021, 12:35 przez Bartosz Mikołajczyk

Niedawno opublikowany został Krajowy Plan Odbudowy. Zgodnie z materiałami "Będzie to podstawa do uzyskania pieniędzy z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dzięki temu wsparcie finansowe trafi do gospodarki najszybciej jak to możliwe.".

Co Plan ten przewiduje dla opiekunów medycznych? Co może się zmienić?

Przede wszystkim rozwój zawodu opiekuna medycznego oraz środki na szkolenia dla opiekunów medycznych w związku ze zmianą podstaw programowych. 

Czyli opiekunowie medyczni będą mogli skorzystać ze środków UE by zdobyć kompetencje, które przewidziane są w nowej podstawie programowej.


Najważniejsze zapisy (podkreślenia i pogrubienia własne):


Cel główny komponentu: Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, dostępności oraz jakości świadczeń zdrowotnych. 

Cel szczegółowy: D2. Rozwój kadr systemu ochrony zdrowia oraz wzmocnienie potencjału uczelni medycznych podmiotów leczniczych biorących udział w kształceniu kadr medycznych. 


W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i dostępności do usług zdrowotnych istnieje potrzeba wzmocnienia działań skierowanych do kadry medycznej, która ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania systemu 257 ochrony zdrowia. Konieczne zatem jest wsparcie działań mających na celu zwiększenie liczebności personelu medycznego w stopniu, który pozwala zapewnić dostęp do specjalistów na terenie całego kraju. Kadra medyczna powinna odpowiadać na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, a także być przygotowana i potrafić elastycznie reagować w przypadku pojawiających się sytuacji kryzysowych. Profil i natężenie procesu kształcenia kadr medycznych powinny być ściśle związane z zapotrzebowaniem na kadry konkretnej specjalności, wynikającym z trendów demograficznych i epidemiologicznych kształtujących się w Polsce. Rozmieszczenie geograficzne kadr medycznych powinno być równomierne i dopasowane do potrzeb danego regionu. 

Widoczna jest również potrzeba wzmocnienia kształcenia praktycznego oraz rozwój kształcenia podyplomowego (w tym specjalizacyjnego). Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego w różnych obszarach przygotowujące do nowych ról, uprawnień, kompetencji, w tym kompetencji cyfrowych, przyczyni się do upowszechnienia opieki zdrowotnej poprzez m.in. e-usługi. Potrzebne jest również wdrożenie zachęt finansowych dla nowo wykształconych kadr medycznych, aby absolwenci kierunków medycznych nie wyjeżdżali za granicę, tylko swoją aktywność zawodową wiązali z Polską. Istotne jest także prowadzenie działań (w tym intensyfikacja działań obecnych) mających na celu promocję deficytowych zawodów medycznych np. pielęgniarki i położnej.

 W celu poprawy wydajności pracy kadr medycznych ważny jest rozwój innych zawodów związanych z ochroną zdrowia (np. opiekunów medycznych, asystentów medycznych), a także kadry administracyjnej, która będzie wspierać zawody medyczne i inne zawody związane z ochroną zdrowia w realizacji działań. 

D2.1. Stworzenie odpowiednich warunków dla zwiększenia liczebności kadry medycznej 

 Wyzwania (Challenges): 
 Odpowiednia liczbowo i jakościowo kadra medyczna jest podstawowym warunkiem skutecznej realizacji działań państwa w obszarze zdrowia, na wszystkich jego poziomach – od profilaktyki, wczesnego wykrywania, po diagnostykę i leczenie chorób. 

 Kluczowe jest zapewnienie stałego dopływu kadry do systemu ochrony zdrowia oraz jej równomierne rozmieszczenie względem rzeczywistego zapotrzebowania, a także poprawa wydajności pracy. Wyzwaniem jest starzenie się kadr w ochronie zdrowia. Wg raportu GUS pn. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 r. udział lekarzy w wieku 65 lat i więcej wśród posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty wyniósł w przypadku lekarzy 23,9% i lekarzy dentystów 22,3%. Ponadto, liczba lekarzy na 1000 mieszkańców (2,4) jest najniższa spośród wszystkich państw UE71. Na niedostateczną liczbę pracowników ochrony zdrowia nakłada się także ich nierównomierne rozmieszczenie terytorialne. Liczba lekarzy na 100 tys. ludności jest zróżnicowana między województwami72 . 

 Ponadto, epidemia COVID-19 pokazała jak niezwykle ważne jest dysponowanie odpowiednimi narzędziami pozwalającymi na prowadzenie kształcenia lekarzy w trybie zdalnym. 

 W warunkach zagrożenia epidemiologicznego ważne jest również odpowiednie przygotowanie bazy klinicznej, w tym rozwój klinik przede wszystkim w zakresie obszarów deficytowych np. chorób zakaźnych i onkologii lub w przypadku tych klinik zlokalizowanych na bazie innych podmiotów leczniczych, ich konsolidacja z centralnymi szpitalami klinicznymi. 

Niezbędne jest również podejmowanie działań uwzględniających inne rodzaje wsparcia kadry medycznej i poprawy warunków pracy, w tym m.in. działań mających na celu rozwój kształcenia podyplomowego oraz rozwój innych zawodów związanych z ochroną zdrowia (np. opiekunów medycznych, asystentów medycznych). 

Zatem, wyzwania związane z rozwojem kadr systemu ochrony zdrowia oraz wzmocnieniem potencjału uczelni medycznych wpisują się w zalecenie CSRs 2020 dla Polski pkt 1: „Poprawa dostępności, odporności i skuteczności systemu ochrony zdrowia, m.in. przez zapewnienie wystarczających zasobów i przyspieszenie wdrażania usług e-zdrowia”

Charakterystyka (Nature, type, size of reform): 
Reforma zakłada poniższe działania: (...)

Oprócz działań nastawionych na zwiększenie liczby studentów tych najbardziej deficytowych kierunków medycznych, niezbędne jest również podejmowanie działań uwzględniających inne rodzaje wsparcia kadry medycznej i poprawy warunków pracy personelu medycznego. Dlatego też trwają prace nad rozwiązaniami mającymi na celu przede wszystkim rozwój kształcenia podyplomowego, w tym ułatwianie dalszego rozwoju po ukończeniu studiów w celu zachęcenia absolwentów do podejmowania pracy w Polsce, oraz rozwój innych zawodów związanych z ochroną zdrowia (np. opiekunów medycznych, asystentów medycznych)

W zakresie kształcenia podyplomowego/doskonalenia zawodowego działania nastawione będą m.in. na: (...)

przeniesienie niektórych kompetencji zarezerwowanych dotychczas do kompetencji pielęgniarek na opiekunów medycznych. 

Demarkacja Celu D2. z innymi źródłami finansowania: 

Odpowiednie mechanizmy koordynujące wsparcie na rzecz systemu ochrony zdrowia zapewni projektowany dokument Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne dla systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027 – na wzór obecnie obowiązującego dokumentu Policy Paper dla ochrony zdrowia. Dodatkowo wdrożone zostaną mechanizmy, m.in. w procesie selekcji i oceny projektów, zabezpieczające przed ryzykiem podwójnego finansowania inwestycji. 

Projekty uzupełniające dla tego obszaru będą finansowane w ramach REACT-EU (projekty nastawione głównie na szybkie wsparcie polegające na odciążeniu lekarzy i pielęgniarek), tj.: 

 „Kursy dla opiekunów medycznych” 
    
Projekt zakłada wsparcie w zadaniach zawodowych mocno obciążone w trakcie trwającej epidemii pielęgniarki pracujące w systemie ochrony zdrowia. Realizowane będą kursy dla opiekunów medycznych w związku z rozszerzeniem podstawy programowej zwiększającej ich kwalifikacje. Kursy doskonalące dla opiekunów medycznych pozwolą na wykonywanie procedur dotychczas zarezerwowanych dla zawodu pielęgniarki. Dzięki tym działaniom, system ochrony zdrowia wzbogaci się o kadrę medyczną, która zdobędzie wiedzę i umiejętności w wykonywaniu dodatkowych czynności

Dzień Opiekuna Medycznego

opublikowane: 13 maj 2021, 23:57 przez Bartosz Mikołajczyk

Drodzy Opiekunowie Medyczni!

Dziś obchodzimy Dzień Opiekuna Medycznego. To ważne święto dla wszystkich z Was, pracujących z pacjentami w systemie ochrony zdrowia jak i w systemie opieki społecznej.

Gdy w 2013 wyszliśmy z inicjatywą tego dnia chcieliśmy, by opiekunowie medyczni mieli swoje święto, dzień, w którym mogą być szczególnie dumni z tego kim są i jak istotni są. Dodatkowo zwiększa to widoczność zawodu. Cieszy nas, że inicjatywa ta została tak pozytywnie odebrana.

W związku z tym życzymy Wam samych radości w życiu zawodowym i prywatnym, spełnienia wszystkich marzeń i tego co najlepsze.
Dodatek dla opiekunów medycznych w ZPO, ZOL i hospicjum

opublikowane: 10 maj 2021, 12:59 przez Bartosz Mikołajczyk   [ zaktualizowane 11 maj 2021, 12:05 ]

NFZ ogłosił drugi nabór na granty w ramach polepszania bezpieczeństwa pacjentów w Domach Pomocy Społecznej, Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Zakładach Pielęgnacyjno-Opiekuńczych i hospicjach.

Warunki uzyskania dodatku są takie same jak przy pierwszym naborze.

W ramach tego opiekunowie medyczni, którzy pracują tylko w jednym miejscu mogą otrzymać dodatek w wysokości 1 574 zł brutto brutto. Poza tym podmioty, które nie składały wniosku o poprzedni grant mogą otrzymać go również na środki ochronne dla pracowników.

Najważniejsze informacje:
  • Dodatek przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym tylko w jednym miejscu w okresie, za który przysługuje dodatek (które zrezygnowały z pracy w innych miejscach lub nie pracowały w innym miejscu) - pracownik musi wypełnić stosowne oświadczenie po zatwierdzeniu wniosku przez NFZ,
  • Dodatek przysługuje opiekunom medycznym zatrudnionym wyłącznie w ZOL, ZPO i hospicjach,
  • Dodatek obejmuje okres 4 lub 8 miesięcy: 4 jeśli pracodawca poprzednio wystąpił o grant (obecnie wypłata dodatku za okres od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.), 8 jeśli wcześniej nie wystąpił (w tym przypadku okres wypłaty dodatku to od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.),
  • Kwota wypłaty wyliczana jest proporcjonalnie do ilości godzin przepracowanych w danym miesiącu,
  • Wniosek o wypłatę grantu składa pracodawca w terminie od 7 maja do 31 maja 2021 r., za pośrednictwem aplikacji NFZ COVID-19.


Przypominamy również, że opiekun medyczny jest zawodem medycznym, w związku z czym (zgodnie z interpretacjami MZ i NFZ), jeśli spełnia pozostałe kryteria może otrzymać dodatek covidowy w wysokości 100% wynagrodzenia.

Nabór tekstów do Rocznika Opiekunów Medycznych

opublikowane: 10 kwi 2021, 13:08 przez Bartosz Mikołajczyk

Drodzy opiekunowie medyczni,

Chcecie podzielić się ciekawym tematem z innymi? Przedstawić swoje obserwacje i pomysły?

Jak co roku otwieramy możliwość publikacji swoich tekstów na łamach Rocznika Opiekunów Medycznych. Tekst powinien być związany tematycznie z opiekunami medycznymi i być autorski.

Tekst prosimy przesłać na adres kontakt@opiekunmedyczny.com.pl

Na artykuły czekamy do końca kwietnia.

Ruszyła rejestracja na VI Ogólnopolską Konferencję Opiekunów Medycznych

opublikowane: 23 mar 2021, 15:58 przez Bartosz Mikołajczyk

Drodzy opiekunowie medyczni.

Ruszyła rejestracja udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Opiekunów Medycznych.
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju wydarzenie odbędzie się w całości online. Oznacza to, że możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca w Polsce i na Świecie!

W tym roku konferencja odbędzie się 15.05. Ruszamy punktualnie o 10:00!

Więcej informacji oraz formularz rejestracji dostępne na stronie: VI Ogólnopolska Konferencja Opiekunów Medycznych - 15.05.2021 ONLINE - Opiekun Medyczny

Możesz również zgłosić swój tekst do Rocznika Opiekunów Medycznych!

Do zobaczenia!

1-10 of 177